SERA DEPOSU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

1.    SATICI:
Ünvanı: Erdener Plastik İnşaat Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Çamköy Mahallesi Atatürk Bulvarı No:382 Aksu Antalya Türkiye 07112
Telefon: 0242 221 52 48
Fax: 0242 221 52 48
2.    ALICI:
Madde 2 – KONU

ALICI 'nın SATICI 'ya ait www.seradeposu.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3 – SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN / ÜRÜNLER

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli:
Ödeme Tutarı


* Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş tutarının kaç taksitle ödeneceği bilgisi sunulmuştur.
* Bankanız, kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
* Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş tutarı, taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
* Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
* Kredi kartına İade Prosedürü: Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda ,alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup,Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.


Teslimat Şekli ve Adresi:Teslim Edilecek Kişi
Teslimat Adresi:
Fatura Adresi:


Ürünün Teslim Şekli:


Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.


Kargo Ücreti :     TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.


Madde 4 – CAYMA HAKKI

ALICI, malı teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi, sözleşmeye taraf olan ALICI dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda SATICI malı, üçüncü kişiden teslim alır. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. SATICI’nın ilgili yönetmeliğin 6 ncı veya 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcı en geç 30 gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak ALICI’ya ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar.
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Madde 5 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
1. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
   a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
   b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
   c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
   d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
   f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
2. Tüketiciye, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya sağlayıcı veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişi tarafından kredi verildiği mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin bu maddedeki hükümler dâhilinde cayma hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. Tarafların karşılıklı iade yükümlülükleri saklıdır.

Madde 6 – GENEL HÜKÜMLER

1. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik hükümleri gereğince; Ön Bilgilendirme Formununun SATICI tarafından kendisine gönderildiğini, bu Ön Bilgilendirme Formunu okuduğunu ve Kabul ettiğini Kabul ve beyan etmektedir. ALICI, ayrıca satış sözleşmesinin bir nüshasını da teslim aldığını Kabul etmektedir.
2. ALICI, www.seradeposu.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatta caymaya ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu bilgilerin yukarıda yer alan bilgiler ile örtüştüğünü, bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünün satın alması ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.
3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’nın siparişinin SATICI’ya ulaştığı andan itibaren en geç 30 gün içinde ALICI’ya veya bildirdiği adresteki, bildirdiği kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, ALICI’ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini en fazla 10 gün uzatabilir.
4. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Ayrıca ALICI, ALICI'nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir.
5. ALICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim almıştır.
6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin onaylanmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
7. ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildirimi SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde bedeli, SATICI, tahsil ettiği bedeli, tahsil biçimine göre ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, en geç 20 gün içinde malı ALICI’dan geri almakla yükümlüdür. SATICI, cayma hakkının kullanımından itibaren 10 gün içinde ürünü teslim almak istediğinde ALICI, hiçbir şekilde ve hiçbir şartla teslimden imtina edemez.
8. ALICI tarafından cayma hakkının kullanımını müteakiben, ürün bedelinin ALICI’ya iade edildiğinde, ürünün SATICI’ya iade edilmek üzere kargo firması tarafından teslim alınıp, SATICI’ya ulaştırıldığında, SATICI yetkili çalışanları tarafından, kullanım kusurundan kaynaklanan bir hasar veya arızanın varlığının bir tutanakla tespit edilmesi halinde, SATICI uğradığı zararı ALICI’dan talep eder.
9. ALICI’nın, ürünün satış bedelini ödemediği takdirde SATICI, yasal yollara müracaatla, satış bedelini tüm ferileri ve masrafları ile birlikte talep edebilir.
10. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün ALICI tarafından 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
11. SATICI, stok tükenmesi vb ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 gün uzatabilir. Bu süre sonunda da teslim edemiyorsa, bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal teslim edebilir. SATICI, sipariş konusu mal veye hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, ALICININ sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.
12. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Madde 7 – Diğer Hükümler

1.    İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
2.    Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
3.    Teklifimiz siparişin oluşturulduğu tarih ve saat için geçerlidir.
4.    Siparişiniz maksimum  1-3 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Siparişiniz kargoya verildikten sonra iptal edilmesini talep etmeniz durumunda Madde 4 ve 5 hükümleri geçerlidir.
SATICI: Erdener Plastik İnşaat Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti.
ALICI:
Tarih: